Директиви на Европейския съвет по класическа хомеопатияЕвропейският съвет по класическа хомеопатия (ЕССН) е представен в 24 страни в Европа, като включва всички страни на Зпадна Европа и все повече страни и от Източна Европа. ECCH работи активно за осигуряване наличност и качество на хомеопатичните лекарства, тъй като директивите в Европейската общност са под непрекъснато преразглеждане. Съветът помага също на своите членове-организации в осигуряване легализацията на практикуване на хомеопатията в тези страни, където е нелегализирано, помага и на организациите, които са в процес на въвеждане на законна регулация сега. ECCH фокусира своите представителни дейности, както в рамките на Европейската общност. Но, , поради нарастващия интерес и нужда за помощ от страни извън Европа – Иран, Африка е взето решение до 2005 г да се създаде Интернационален съвет по класическа хомеопатия (ICCH). ECCH има статут на неправителстване консултативна организация в Съвета на Европа и е член на Брюкселската неправителствена мрежа към Европейския Съвет за обществено здраве. През последните 12 години ECCH изгради библиотека от доклади, документи и указания, които са за вътрешна и външна употреба и публично достояние. От особен интерес за хомеопатите са: 1.Законното положение на хомеопатията в Европа от гледище на нейното практикуване - преглед на съвременното положение на хомеопатията във всички страни в Европа. Като цяло хомеопати могат легално да практикуват в повечето страни и пациенти могат да получават лечение във всички страни. 2.Европейски насоки за хомеопатичното обучение – няколко асоциации и училища са обосновали вече своите образователни критерии и длъжностни характеристики на този документ 3.ECCH-насоки за акредитация 4.ECCH-политика продължително професионално развитие 5.ECCH- насоки за Етичен кодекс 6.Европейски профил на хомеопатията и интеграция на хомеопатията в европейското здравеопазване – преглед на възможностите как хомеопатите могат да работят в сътрудничество с други здравни професии. 7. ECCH-политика при научните проучвания – подчертава препоръките на ECCH върху това какви форми на научно проучване трябва да се изпълняват по приоритети. Обществото на хомеопатите в Англия е едно от основоположниците на ECCH. През 1990 г. то празнува своя 250годишен юбилей и наброява 1600 практикуващи немедици хомеопати. Повечето от тях са обучени в един от многото колежи, които са възникнали по това време. Дна университета в Англия предлагат бакалавърска степен по хомеопатична практита. Обществото на хомеопатите, заедно със Съвета на регистрираните хомеопати и Хомеопатичната медицинска асоциация е ангажирано в проект за установяване на единен доброволен регистър на хомеопатите за Англия. На една от работните срещи през дните на съвещанието представителка на Европейския Комитет по Класическа Хомеопатия (това е европейската организация на лекарите-хомеопати – б.р.) присъства заедно с предсавители от Южна Африка, Израел, Италия и много друти. Бе взето решение за политика на толерантност и обща работа между медици и немедици, практикуващи хомеопатия. Досега медиците смятаха, че немедиците хомеопати са некомпетентни в медицината, а немедиците считаха, че лекарите са некомпетентни в хомеопатията. На тази среща се обсъдиха конкретни мерки за съвместна работа. КАКВО СТАВА В ЕВРОПА ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ В Дания, през април 2003 г. Парламентът излезе с резолюция за установяване на официален регистър за практикуващите алтернативна медицина. Регистърът ще включва практикуващи, които имат ясно определени критерии за обучение и са членове на професионална организация, която ще поеме необходимите задачи по регистрацията и поддържането на регистъра. Декември 2002 Норвежкото правителство предложи въвеждане на регистър за алтернативно-практикуващи. Това предложение е в тон с предишни препоръки, направени от Парламента и здравното министерство. Регистърът ще бъде доброволен и професиите ще се саморегулират. Целта на правителството е да осигури свобода за избор и безопасност на пациентите, да се подобри разбирането и признаването на алтернативните терапии, да се доведат установените медицински професии и алтернативните практики в по-голяма близост за по-нататъшната интеграция на КАМ* терапиите в здравеопазването. Ирландският Министър на здравето и децата изискал официален доклад за КАМ терапиите. В този доклад е посочено, че бързо трябва да се развие саморегулация като първа стъпка в процеса на регулация на тези терапии. Също така се препоръчва установяване на регистри на квалифицираните членове и информацията за тях да бъде публично достояние. През сепрември 2002 с единодушната подкрепа на законодателната власт Губернаторът на Калифорния е подписал закон SB577, който ще подпомогне достъпа до алтернативни здравни лечения за всички калифорнийци. От януари 2003 законът в Калифорния признава професионалната легитимност на алтернативните и комплементарни прктикуващи, като им позволява за първи път да рекламират своите услуги. Май 2003 г. - СЗО на своето събрание гласува приемане на резолюция, която спешно подтиква държавите-членки: 1.да адаптират, приемат и внедрят, където е уместно, стратегияна на СЗО за традиционната медицина, като база за национални програми и работни планове по традиционна медицина; 2. където е уместно да съставят и изпълнят национална политика и регулация на традиционна, комплементарна и алтернативна медицина в подкрепа на правилната употреба на традиционната медицина и нейната интеграция в системата на националното здравеопазване, зависещо от условията в техните страни; 3. да признаят ролята на определени традиционни практики като важен източник на здравни услуги за първостепенно здраве, особено в страните с ниско материално равнище, съобразявайки се с националните особености; 4. да основат или разширят и засилят съществуващите национални системи за мониториране на лекарствената безопасност на билковите лекарства; 5. да доставят съответна подкрепа на системното проучване на традиционните лекарства; 6. да вземат мерки за защита и опазване на традиционното медицинско знание и източници на растителни лекарства за поддържане развитието на традиционната медицина, вкл. правата за интелектуална собственост на практикуващите традиционна медицина, като вземат мерки при националното законодателство, съобразявайки се с международните задължения; 7. да осигурят, където е уместно и в зависимост от националните условия, доставка на преподаватели, обучаващи практикуващи и система за квалификация, акредитация или лицензиране на практикуващите традиционна медицина; 8. да подпомогне и повиши употребата на традицнна медицина и комплементарна и алтернативна медицина от консуматори и снабдители. КАМ – Комплементарна и алнернативна медицина

�����

всички права запазени